Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
Hoặc trực tiếp từ trang web Bộ Giáo Dục :