Chính phủ ban hành Nghị định 30 quy định về công tác văn thư.

Tên file: nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu.pdf
Tải về

Ngày 05/3/2020, Chính Phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngàỵ 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. Theo đó, bổ sung một số điểm mới về chữ ký số, đồng thời quy định rõ ràng hơn về lưu trữ, sử dụng con dấu, thể thức văn bản…

Phòng GDĐT huyện đã triển khai đến Ban Lãnh đạo, chuyên viên và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện.

Vĩnh Hưng