Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Phòng Giáo dục và các đơn vị trường học quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức và học sinh tham gia.

z1115956395968_acb4af0ca179370fc1dd85e29badd580

Qua triển khai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đã khắc phục dần các khuyết điểm của bản thân đồng thời mạnh dạn, thẳng thắn đóng góp ý kiến về các tồn tại của cơ quan, của lãnh đạo và thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục. Tất cả đều thống nhất và quyết tâm tiếp tục thực hiện và rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà chi bộ và đơn vị đã triển khai. Các khuyết điểm của cán bộ, đảng viên đều được đăng ký thời gian khắc phục và thực hiện khá tốt. Từng đồng chí, mỗi bộ phận đều sắp xếp công việc hợp lý, khoa học đã tiết kiệm được thời gian, tăng năng suất, đạt hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn ngành Giáo dục với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị cũng được Phòng Giáo dục triển khai nghiêm túc, quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành thông qua các buổi họp Hiệu trưởng, các buổi kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Qua đó tiếp tục làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi người. Từng bước chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức theo gương Bác, xứng đáng là người Giáo viên nhân dân.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cũng đã nhận thấy một số tồn tại hạn chế như: Chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng; việc tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến có lúc chưa được kịp thời và một số đơn vị trường học chưa phát huy được tính dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động. Mà nguyên nhân là do công việc chuyên môn chi phối quá nhiều thời gian, do vậy việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.Đồng thời, vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của học tập và làm theo tấm gương của Bác ở một số ít cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế nhất là một số cán bộ trẻ, cán bộ mới vào ngành.

Trong thời gian tới, để nâng hiệu quả Phòng GDĐT cần phải tập trung thực hiện các nội dung cụ thể sau:

– Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, công chức.

– Phối hợp thường xuyên với Đảng ủy các xã, thị trấn trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ nhà giáo tại địa phương, đồng thời giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với các đơn vị trường học trực thuộc.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trường học trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của các đơn vị.

– Tiếp tục thực hiện các mô hình đột phá năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo.

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng lãnh đạo công tác tự phê bình và phê bình.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy chế và văn bản chỉ đạo các cấp.

– Các nhà trường xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; chỉ đạo các trường cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chí đánh giá đảm bảo hiệu quả thiết thực;

– Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, linh hoạt, mạnh dạn đổi mới sáng tạo trên tinh thần định hướng đổi mới của ngành.

– Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, phổ biến nhân rộng các điển hình trên Website của trường, gửi tin bài về phòng Giáo dục và Đào tạo; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng.

Vĩnh Hưng