Di dời điểm trường lẻ về điểm trường chính thuộc Trường Tiểu học Tràm Chim 2.

Ngày 13/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông ban hành văn bản số 1313/UBND-VX  thống nhất di đời điểm lẻ trường TH Tràm Chim 2 tại Khóm 5 về điểm chính tại Khóm 4, thị trấn Tràm Chim. Cụ thể như sau:

– Thống nhất cho chủ trương di dời điểm trường lẻ khóm 5 về điểm chính khóm 4 thị trấn Tràm Chim thuộc Trường Tiểu học Tràm Chim 2 theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nêu trên.

– Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp tốt với Phòng Nội vụ thực hiện rà soát lại đội ngũ giáo viên, nhân viên phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhà trường; hướng dẫn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràm Chim 2 bố trí, sắp xếp, quản lý, phân công giáo viên, nhân viên phù hợp; xây dựng kế hoạch với điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu để thực hiện tốt công tác giáo dục của nhà trường.

– Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Tràm Chim phối hợp với Trường Tiểu học Tràm Chim 2 thông báo kịp thời đến học sinh, phụ huynh học sinh biết; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2021 – 2022. Phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh học sinh nắm rõ nguyên nhân, quyền lợi khi di dời học sinh về điểm chính để tiếp tục học tập.

– Đối với cơ sở vật chất điểm trường lẻ khóm 5 (gồm phòng học và công trình phụ), giao Ủy ban nhân dân thị trấn Tràm Chim tạm thời quản lý và sử dụng theo nhu cầu của địa phương.

– Giao Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràm Chim 2 xây dựng kế hoạch huy động tối đa học sinh ra lớp; bố trí, sắp xếp học sinh mới di dời đến điểm chính đảm bảo khoa học, phù hợp với nguyện vọng của phụ huynh học sinh và thông báo đến phụ huynh, học sinh biết.