Thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận, bổ sung hồ sơ và họp xét chuyển công tác viên chức ngành Giáo dục huyện Tam Nông năm 2022

Tên file: 3.Thong-bao-trieu-tap-giao-vien-xet-tiep-nhan-2022.pdf
Tải về
Tên file: 7.-MAU-DON-THAY-DOI-NGUYEN-VONG.doc
Tải về
Tên file: 5_Phu-luc-2-Danh-sach-de-nghi-chuyen-ve-huyen-2022.signed.pdf
Tải về
Tên file: 4.-Phu-luc-1-Chi-tieu-tiep-nhan-2022.signed.pdf
Tải về