Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 tham dự thi tuyển vòng 2

Tên file: Copy-of-1-Quyet-dinh-ban-hanh-Noi-quy-phong-van-tuyen-vien-chuc-2022.pdf
Tải về
Tên file: Thong-bao-trieu-tap-thi-sinh-du-thi.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-Quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-vong-1-2.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-DS-cong-nhan-ket-qua-thi-vong-1-kem-Quyet-dinh-cong-nhan-2.pdf
Tải về