Thông báo Về việc công bố kết quả xét tuyển viên chức Ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019

Tên file: Dieu12va13_NghiDinh29-2012.pdf
Tải về
Tên file: 2-NOI-DUNG-THONG-BAO-KET-QUA-DIEM.doc
Tải về
Tên file: 3-DANH-SACH-KQ-DIEM-XET-TUYEN.xls
Tải về
Tên file: 4-CACH-TINH-DIEM.doc
Tải về
UBND HUYỆN TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­––––––––––––––  
Số: 03/TB-HĐTD Tam Nông, ngày 02 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả xét tuyển viên chức Ngành giáo dục

huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019  

–––––––––––––––

Căn cứ Điều 26 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ. Sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn), nay Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục năm học 2018 – 2019 công bố kết quả xét tuyển viên chức Ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019 như sau:

  1. Kết quả xét tuyển viên chức Ngành giáo dục huyện Tam Nông năm học 2018 – 2019 (đính kèm danh sách).

Danh sách này được đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://pgdtamnong.edu.vn/ và niêm yết tại trụ sở cơ quan Phòng GD&ĐT.

  1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng viên chức công bố kết quả xét tuyển nêu trên, ứng viên dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển.
  2. Hội đồng tuyển dụng viên chức không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn (theo quy định tại Khoản 5, Điều 26 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức nêu trên).
  3. Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ thành lập Ban phúc khảo để xem xét lại việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp để làm cơ sở tổng hợp kết quả xét tuyển của các ứng viên (theo quy định tại Khoản 6, Điều 26 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức nêu trên).

Mọi chi tiết thắc xin liên hệ về Hội đồng tuyển dụng viên chức (thông qua Phòng GD&ĐT). Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông; số điện thoại: (0277) 3 507828./.

Nơi nhận:                                                                    

– Sở Nội vụ;

– Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ban Giám sát tuyển dụng tỉnh;

– UBND huyện;

– Lãnh đạo Hội đồng;

– Các ứng viên dự tuyển;

– Cổng TTĐT: http://pgdtamnong.edu.vn/;

– Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

Lê Phước Hậu

Vui lòng xem các file đính kèm./.