Tiểu học Phú Ninh A nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Trường tiểu học Phú Ninh A tổ chức cho giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1.

Nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Cô Đặng Thị Thanh Thuý – Phó Hiệu trưởng thay mặt hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thông qua tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tại Quyết định số 163/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cô Đặng Thị Thanh Thuý – Phó Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện

Cô Đặng Thị Thanh Thuý – Phó Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện

Hội đồng thảo luận làm rõ một số nội dung lựa chọn sách giáo khoa.

c d

Hội đồng thống nhất nhiệm vụ được phân công nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1./.

 Người viết: Lê Duy Chúc