Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông năm 2024

Đăng ngày: 2024-02-22 18:18:55
Sửa ngày: 2024-02-22 18:18:55
Ngày ký: 20/02/2024
Ngày hiệu lực: 20/02/2024
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: 02.-Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2024.pdf
Kích thước: 677.68 KB
Tải về


Tên file: 02.-Phu-luc-1-chi-tieu-tuyen-dung.pdf
Kích thước: 486.29 KB
Tải về


Tên file: 02.-Phu-Luc-2-Chi-tieu-tuyen-dung-cu-the-1.pdf
Kích thước: 532.27 KB
Tải về