Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Đăng ngày: 2022-10-10 14:58:51
Sửa ngày: 2022-10-10 14:58:51
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: Copy-of-1001.-Quyet-dinh-ban-hanh-Ke-hoach-tuyen-dung-nam-2022-3.pdf
Kích thước: 611.87 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-1001.-Ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-2022-3.pdf
Kích thước: 623.72 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-1001.-Quyet-dinh-ban-hanh-Ke-hoach-tuyen-dung-nam-2022-4.pdf
Kích thước: 611.87 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-11.-Phu-luc-1-chi-tieu-tuyen-dung-1-3.pdf
Kích thước: 495.98 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-11.-Phu-Luc-2-Chi-tieu-tuyen-dung-cu-the-1-3.pdf
Kích thước: 636.83 KB
Tải về