Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022

Đăng ngày: 2022-10-26 15:42:54
Sửa ngày: 2022-10-26 15:42:54
Ngày ký: 25/10/2022
Ngày hiệu lực: 25/10/2022
Người đăng: pgdtamnong

Tên file: Copy-of-18-150.-Phu-Luc-Chi-tieu-tuyen-dung-2.pdf
Kích thước: 632.87 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-18-150.-Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-Giao-duc-va-Dao-tao-nam-2022-2.pdf
Kích thước: 640.65 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-18-150.-MAU-PHIEU-DANG-KY-DU-TUYEN-2.doc
Kích thước: 55.50 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-18-150.-Danh-muc-Tai-lieu-Kem-Thong-bao-2.pdf
Kích thước: 541.34 KB
Tải về


Tên file: Copy-of-18-150.-MAU-PHIEU-DANG-KY-DU-TUYEN-1.doc
Kích thước: 55.50 KB
Tải về