THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 1 NĂM 2017

Để bảo đảm đúng thời gian thủ tục hồ sơ, đối tượng, tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Phòng GDĐT Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị rà soát và thông báo cho viên chức và người lao động của đơn vị có đủ điều kiện đề nghị xét nâng lương trước thời hạn theo quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 của UBND huyện Tam Nông làm hồ sơ đề nghị xét nâng lương trước thời hạn. Đồng thời Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ duyệt và chuyển các hồ sơ hợp lệ về Phòng GDĐT (qua tổ HC-TC) chậm nhất ngày 25/03/2017. Phòng GDĐT không chịu trách nhiệm giải quyết các hồ sơ nộp trễ hạn.