Thông báo công nhận kết quả thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 và thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

Tên file: Copy-of-2-Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-nam-2022.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-2-Copy-of-1-04.-Cong-nhan-ket-qua-ky-thi-tuyen-vien-chuc-nganh-Giao-duc-va-Dao-tao-nam-2022.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-2-Copy-of-1-04.-DS-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-kem-Quyet-dinh.pdf
Tải về