Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông tổng kết hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tam Nông tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó Trưởng Ban VSTBPN Ngành GDĐT chủ trì hội nghị.

z3979635039282_2889c179f531618930b373998e3eb5d2

Ngay từ đầu năm, Ban VSTBPN vận động toàn ngành giáo dục hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành; phong trào Hai giỏi “Giỏi việc trường – đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong trường học;

Để thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các trường học thường xuyên được kiện toàn, làm tốt việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, ban lãnh đạo triển khai các biện pháp nâng cao năng lực hoạt động công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Các đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khẳng định vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện cho sự phấn đấu, phát triển sự nghiệp giáo dục và làm tốt thiên chức của người phụ nữ đối với gia đình. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động liên quan đến vấn đề bình đẳng giới phù hợp với tình hình thực tiễn các đơn vị và điều kiện phòng, chống đại dịch COVID-19. Kết quả:

– Mục tiêu 1: Nội dung về giới, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản được giảng dạy lồng ghép theo sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 và các hoạt động ngoại khóa trong các đơn vị trường học. Nội dung về giới, bình đẳng giới được giảng dạy chính thức ở các trường phổ thông năm 2022 trở đi và được lồng ghép, tích hợp vào Chương trình giáo dục mầm non.

– Mục tiêu 2: Tỷ lệ trẻ em trai và gái được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng đạt 18,3%  trẻ nhà trẻ, 92,09% trẻ mẫu giáo; hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt trên 90%; Tỷ lệ nữ biết chữ đạt trên 80%.

– Mục tiêu 3: Tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông có nữ quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý đạt 61,8%; tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số viên chức có trình độ thạc sĩ đạt 36,36% (4 nữ/11 thạc sĩ).

– Mục tiêu 4: Cổng thông tin điện tử/Website của các đơn vị trường học có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ trong ngành giáo dục tham gia lãnh đạo các đơn vị luôn được duy trì cao, như: Tại Phòng GDĐT có 02 nữ/09 công chức đạt tỷ lệ 22,22%, Ban Lãnh đạo có 01 nữ/03 lãnh đạo, đạt tỷ lệ 33,33%; cán bộ quản lý các trường học trực thuộc có 61 nữ/102 người, tỷ lệ 59,8%.

Trong năm 2022 Ban VSTBPN ngành GDĐT đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về “Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022” cho 92 viên chức ngành GDĐT trong tháng 7 năm 2022, chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục với số tiền 2.120.000đ (Hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng kết khen thưởng cuối năm cho 04 tập thể, 08 cá nhân với số tiền 6.880.000 đồng. Tổng kinh phí hoạt động năm 2022 là 9.000.000 đồng.

z3980588274865_40dbb594f101b2bc5131b3ced0471013

Tuy kết quả năm 2022 khả quan hơn nhưng vẫn còn một số hạn chế: Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới ở nhiều đơn vị còn lúng túng, hiệu quả chưa cao vì cán bộ phụ trách công tác đều kiêm nhiệm, không có nhiều thời gian đầu tư, nghiên cứu. Việc lồng ghép yếu tố giới vào công tác chuyên môn chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của địa phương, đơn vị. Từ đó, việc thống kê số liệu nữ tham gia các hoạt động chưa được đầy đủ, ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả thực hiện. Nội dung hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của một số trường chưa phong phú. Sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường chưa chặt chẽ nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế trên, Ban VSTBPN ngành giáo dục đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2023 với những nội dung:

  1. Tăng cường các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực Giáo dục nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.
  2. Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
  3. Tích cực, chủ động triển khai và phối hợp thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới theo kế hoạch, chương trình đã đề ra; chủ động rà soát, tham mưu kiện toàn Ban VSTBPN khi có thay đổi về nhân sự.
  4. Thực hiện sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng những tập thể, cà nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Bình đẳng giới và sự tiến bô phụ nữ.   Thuý Hằng