Thông báo V/v triệu tập viên chức đủ điều kiện tham dự xét tiếp nhận.

Tên file: Mau-don-thay-doi-nguyen-vong.doc
Tải về
Tên file: 3_THONG-BAO-TRIEU-TAP-GV-XET-TIEP-NHAN.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 3-CHI-TIEU-TIEP-NHAN-2019.xls
Tải về
Tên file: 4_DANH-SACH-DE-NGHI-CHUYEN-VE-HUYEN-1.xls
Tải về

Xem các tệp đính kèm.