Thông báo Về việc công khai nhu cầu tiếp nhận và thời gian họp xét chuyển công tác viên chức có nhu cầu thuyên chuyển đến huyện Tam Nông năm 2018

Tên file: 0_Thong-bao-thoi-gian-xet-tiep-nhan-vien-chuc.signed.pdf
Tải về
Tên file: 1_Phu-luc-1_Chi-tieu-tiep-nhan-GV-thuyen-chuyen.xls
Tải về
Tên file: 2_Phu-luc-2_Danh-sach-vien-chuc-giao-vien-xin-chuyen-den-Huyen-Tam-Nong-2018-1.xls
Tải về
Tên file: Mau-don-thay-doi-nguyen-vong.doc
Tải về

5b3061211a448

THÔNG BÁO

Về việc công khai nhu cầu tiếp nhận và thời gian họp xét chuyển công tác viên chức có nhu cầu thuyên chuyển đến huyện Tam Nông năm 2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông thông báo thời gian họp xét chuyển công tác, công khai chỉ tiêu, đơn vị tiếp nhận và hồ sơ viên chức xin chuyển công tác đến huyện Tam Nông năm 2018 như sau:

  1. Thời gian họp xét chuyển công tác:

– Thời gian: lúc 14 giờ, ngày 28/6/2018 (thứ Năm).

– Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Trụ sở Chi cục thuế cũ).

– Thành phần:

+ Tất cả viên chức có nhu cầu chuyển công tác đến huyện Tam Nông. Lưu ý: nếu viên chức vắng mặt phải có giấy ủy quyền cho người dự họp thay (có xác nhận của chính quyền địa phương). Nếu viên chức không tham dự phiên họp hoặc không có giấy ủy quyền cho người dự họp thay thì mọi thắc mắc và khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

+ Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GDĐT có nhu cầu tiếp nhận viên chức.

  1. Chỉ tiêu và đơn vị có nhu cầu tiếp nhận viên chức: Phụ lục 1 kèm theo.
  2. Danh sách viên chức có nhu cầu tuyển đặc cách và chuyển công tác đến huyện Tam Nông năm 2018: Phụ lục 2a, 2b kèm theo.
  3. Tiếp nhận điều chỉnh nhu cầu, nguyện vọng của viên chức xin chuyển công tác

Tất cả viên chức đã nộp hồ sơ chuyển công tác đến huyện Tam Nông căn cứ vào chỉ tiêu có thể thay đổi nguyện vọng chuyển công tác theo mẫu đính kèm (chỉ được thay đổi 01 lần) và mang theo khi dự họp xét chuyển công tác.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện, Thị, Thành phố trong tỉnh thông báo đến giáo viên có nhu cầu chuyển công tác đến huyện Tam Nông năm 2018 các nội dung nêu trên để biết và tham dự xét chuyển công tác đúng thời gian và địa điểm quy định.

Thông báo này thay cho thư mời./.

(Chi tiết vui lòng xem file gửi kèm)